Stanovy Sut ČR

Valná hromada SUT ČR se dne 25. srpna 2007 usnesla na této novele stanov SUT ČR:

1. Název, sídlo a působnost název organizace:
Svaz učitelů tance České republiky, občanské sdružení
zkráceně: SUT ČR, o.s.
sídlo organizace: Praha
působnost: Česká republika

2. Poslání, úkoly a předmět činnosti
SUT ČR je zájmovým, společenským, nezávislým a nepolitickým občanským sdružením dětí, mládeže i dospělých, zejména pro učitele tance a společenské výchovy (taneční mistry), jejich spolupracovníky, profesionální trenéry tance a profesionální tanečníky, amatérské tanečníky a další osoby.
Úkolem SUT ČR je především:
rozvíjet a propagovat společenský tanec a společenskou zábavu,
pečovat o odbornou úroveň svých členů, ověřovat a garantovat jejich Odbornou způsobilost,
pořádat vzdělávací akce,
pořádat kursy tance a společenské výchovy, semináře, školení
pořádat plesy i jiné formy společenské zábavy,
pořádat taneční soutěže, přehlídky a festivaly,
vydávat vzorové osnovy pro taneční kurzy a jiné metodické materiály,
vydávat periodické i neperiodické tiskoviny,
hájit oprávněné zájmy svých členů,
provádět podnikatelskou činnost.
SUT ČR při všech svých úkolech respektuje obecně závazné právní normy.
SUT ČR spolupracuje s dalšími organizacemi, které vyvíjejí činnost ve stejných či příbuzných oborech.
SUT ČR spolupracuje se státními orgány v oblasti školství, tělovýchovy, kultury a státní správy a samosprávy.

3. Členství
Členství v SUT ČR je dobrovolné a dělí se na:
členství profesionála,
členství amatéra
Členem SUT ČR – profesionálem může být každý, kdo: požádá o členství v SUT ČR, je učitelem tance a společenské výchovy (tanečním mistrem) nebo učitelem jiných tanečních žánrů, profesionálním trenérem společenského tance, profesionálním tanečníkem nebo pracuje či podniká v oboru společenský tanec, společenská výchova či společenská zábava, získal vzdělání či kvalifikaci v oboru tanec či taneční sport nebo jinak prokáže znalosti v oboru tance a taneční pedagogiky.
Zaváže se dodržovat stanovy a řády SUT ČR, jakož i rozhodnutí a usnesení orgánů SUT ČR,je bezúhonný.
Členem SUT ČR – amatérem může být být fyzická osoba, občanské sdružení, kolektiv, uměleck ý soubor, klub, který
požádá o členství v SUT ČR
zaváže se dodržovat stanovy a řády SUT ČR, jakož i rozhodnutí a usnesení orgánů SUT ČR, nepoužit.
Členství zaniká: zrušením členství na základě písemné žádosti člena, umrtím člena nebo jeho prohlášením za mrtvého, zánikem členské taneční školy, zánikem SUT ČR, vyškrtnutím člena pro neplnění členských povinností nebo pro hrubé porušení stanov SUT ČR či dobrého jména SUT ČR.
Orgán SUT ČR pozastaví členovi členství v SUT ČR, byla-li proti němu vznesena žaloba pro úmyslný trestný čin, a to až do vynesení pravomocného rozhodnutí.

4. Práva člena
Profesionální člen SUT ČR má právo volit a být volen do orgánů SUT ČR, účastnit se jednání všech orgánů SUT ČR jichž je členem.
Člen SUT ČR má právo: být informován o činnosti SUT ČR a zúčastňovat se akcí SUT ČR, získávat za členské ceny tiskový i jiný materiál SUT ČR a využívat i dalších výhod, které poskytuje členství v SUT ČR, odvolat se proti rozhodnutí orgánů SUT ČR, vyjma rozhodnutí valné hromady SUT ČR.

5. Povinnosti člena
Člen SUT ČR má povinnost: dodržovat stanovy SUT ČR a řády SUT ČR, plnit usnesení orgánů SUT ČR a napomáhat jejich činnosti, podporovat akce SUT ČR, platit členské příspěvky a správní poplatky SUT ČR ve stanovené výši a termínu.

6. Orgány SUT ČR
Hlavním a nejvyšším orgánem SUT ČR je valná hromada SUT ČR.
Dalšími orgány SUT ČR jsou: členská schůze SUT ČR, prezidium SUT ČR, dozorčí rada SUT ČR.
Prezidium SUT ČR může zřídit i další nižší organizační složky SUT ČR dle potřeby.

7. Valná hromada
Valná hromada SUT ČR je vrcholný orgán SUT ČR.
Valná hromada je řádná a mimořádná.
Řádnou valnou hromadu svolává prezidium SUT ČR nejméně jednou za 4 roky s předstihem nejméně jednoho měsíce. Zúčastňují se jí všichni členové SUT ČR, hlasují podle jednacího řádu.
Mimořádnou valnou hromadu svolává prezidium SUT ČR na návrh nejméně 1/3 členů SUT ČR.
Valná hromada SUT ČR:
schvaluje stanovy SUT ČR a jejich změny,
volí a odvolává prezidium SUT ČR a dozorčí radu,
hodnotí a schvaluje činnost a hospodaření SUT ČR v uplynulém období,
určuje hlavní směry činnosti SUT ČR v příštím období,
řeší s konečnou platností odvolání a stížnosti členů SUT ČR proti rozhodnutí nižších orgánů SUT ČR,
projednává další otázky podle programu a rozhoduje o návrzích členů SUT ČR.

8. Členská schůze
Členská schůze SUT ČR je orgán SUT ČR s právem rozhodujícím.
Členská schůze je řádná a mimořádná.
Řádnou členskou schůzi svolá prezidium SUT ČR jednou ročně, nejméně s měsíčním předstihem. Zúčastní se jí všichni členové SUT ČR, hlasují dle jednacího řádu.
Mimořádnou členskou schůzi svolá prezidium SUT ČR na návrh nejméně 1/3 členů SUT ČR.
Členská schůze řeší všechny otázky jako valná hromada, vyjma všeobecných voleb do nových orgánů SUT ČR a schvalování stanov a jejich změn. Program členské schůze sestavuje prezidium SUT ČR.

9. Prezidium
Prezidium je nejvyšším řídícím a výkonným orgánem SUT ČR v období mezi dvěmi valnými hramadami SUT ČR.
Prezidium SUT ČR je nejméně pětičlenné, vč. prezidenta SUT ČR. Členy prezidia SUT ČR a prezidenta SUT ČR volí valná hromada SUT ČR.
Zasedání prezidia SUT ČR svolává prezident SUT ČR obvykle 6× ročně. Činnost předsednictva řídí prezident SUT ČR, za jeho nepřítomnosti viceprezident SUT ČR.
Prezident SUT ČR pověřuje ostatní členy prezidia dalšími funkcemi.
Prezidium SUT ČR řídí činnost SUT ČR v období mezi valnými hromadami a členskými schůzemi, svolává valnou hromadu a členskou schůzi SUT ČR, schvaluje jednací, organizační a volební řád SUT ČR, jakož i další řády – směrnice a jejich změny a doplňky, vede kompletní evidenci členů, projednává a schvaluje návrhy na čestné členství v SUT ČR a na vyznamenání.
Projednává a schvaluje ustavení nižších organizačních složek SUT ČR, sleduje jejich činnost a hospodaření, zřizuje odborné komise a zakládá obchodní společnosti, zaujímá stanoviska k vydávání živnostenských listů, jakož i jiných oprávnění k výuce tance a k provozování tanečních a obdobných kursů.

10. Právní subjektivita
SUT ČR je právnickou osobou.
Statutárním zástupcem SUT ČR je prezident SUT ČR.

11. Dozorčí rada
Dozorčí rada SUT ČR kontroluje veškerou činnost a hospodaření SUT ČR. O nálezech podává zprávy valné hromadě, členské schůzi a průběžně dle potřeby prezidiu SUT ČR.
Dozorčí rada SUT ČR má právo žádat svolání kteréhokoliv z orgánů SUT ČR k projednání důležitých a naléhavých otázek.
Dozorčí rada SUT ČR je volena valnou hromadou SUT ČR v počtu 3 členů, kteří volí ze svého středu předsedu.
Dozorčí rada SUT ČR odpovídá za svou činnost valné hromadě SUT ČR a členským schůzím.
Řádné zasedání rady svolává její předseda obvykle 2× ročně, jinak dle potřeby.
Člen dozorčí rady nevykonává jiných funkcí v SUT ČR.

12. Hospodaření
Majetek SUT ČR tvoří hmotný i nehmotný majetek a finanční prostředky získané především:
z členských příspěvků členů,
z poplatků členů i nečlenů SUT ČR,
z výtěžků akcí SUT ČR,
z příspěvků, dotací, subvencí, darů a dědictví,
z podnikatelské činnosti vlastní či z činnosti obchodních společností zřízených SUT ČR.
Podmínky hospodaření s majetkem SUT ČR může upravit zvláštní řád či směrnice prezidia SUT ČR.
Dispoziční právo k majetku SUT ČR mají: president a ekonom SUT ČR samostatně, další členové prezidia dva společně, rukou nerozdílnou.

13. Symboly
Symboly SUT ČR jsou název a zkrácený název organizace a znak SUT ČR.
Znakem SUT ČR je symbolické upravení značky v lemovaném kruhu.
Symboly SUT ČR jsou chráněny Úřadem průmyslového vlastnictví.

14. Ukončení činnosti
SUT ČR ukončí činnost usnesením valné hromady SUT ČR, pokud jsou přítomny nejméně 3/4 profesionálních členů, z nichž nejméně 2/3 tajným hlasováním rozhodnou kladně o tomto návrhu a  současně rozhodnou, komu připadne majetek SUT ČR. Tento návrh musí být ohlášen předem v programu valné hromady a všichni členové musí být prokazatelně vyzváni k účasti na valné hromadě. V případě, že na valné hromadě není přítomno 2/3 členů, odkládá se hlasování o otázce ukončení činnosti SUT ČR o 1 hodinu, pak se hlasuje za jakéhokoliv počtu přítomných.

15. Přechodná a závěrečná ustanovení
Tato novela stanov zahrnuje úplně znění stanov SUT ČR po změnách a doplňcích. Součástí stanov SUT ČR je jejich výklad uvedený v základních řádech SUT ČR a v dalších směrnicích SUT ČR.
Novela stanov nabývá účinnosti přijetím valnou hromadou SUT ČR.

Změna stanov vzata na vědomí Ministerstvem vnitra ČR dne 13. 9. 1995 pod č.j. VSP/1-1638/90-R.